Vedtekter for Beitostølen Hytteforening 

Siste vedtektsendring ble vedtatt på årsmøtet 5.8.2023

§ 1 Formål 

Beitostølen Hytteforening (Hytteforeningen) er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon som representerer eiere av fritidsboliger i området fra Helsesportsentret til Garli. Beitostølen Hytteforening ønsker å påvirke nærmiljøet i samarbeid med Øystre Slidre kommune, fastboende og næringslivet. Beitostølen Hytteforening ønsker at alle interesserte skal delta i utformingen av miljøet gjennom aktivt medlemskap i Beitostølen Hytteforening. 

§ 2 Juridisk person 

Beitostølen Hytteforening er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

§ 3 Medlemskap 

Alle som ønsker å støtte formålet med Beitostølen Hytteforening, §1, kan være medlem.

Medlemskap kan være individuelt eller kollektivt for lokale hytteforeninger mv. innenfor Hytteforeningens geografiske arbeidsområde.

Individuelt og kollektivt innmeldte medlemmer har samme rettigheter mht. deltakelse hva gjelder møterett, talerett, stemmerett og valgbarhet.

§ 4 Styret 

Beitostølen Hytteforening ledes av et styre med fra 5 til 7 medlemmer. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst tre medlemmer være til stede. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme. 

Styret skal ivareta Hytteforeningens interesser og anvende dets midler til fremme av formålene innen de av årsmøtet fastsatte grenser. Alle utbetalinger må være ledsaget av bilag. 

§ 5 Årsmøtet 

Årsmøtet er øverste organ for Beitostølen Hytteforening. Årsmøtet avholdes normalt første lørdag i august. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Årsmøtet og ekstraordinære møter innkalles med minst 14 dagers varsel, med orientering om de saker som skal behandles. Innkallingen skal inneholde saksliste, de dokumenter som er nevnt i § 4, innkomne forslag samt andre dokumenter styret ønsker fremlagt. Årsberetning, revidert regnskap for foregående år og budsjett for neste år fremlegges på årsmøtet. Innkalling til regulært årsmøte skal sendes ut senest 15. juni.

Styreleder og ett eller to medlemmer er på valg samme år. Øvrige medlemmer er på valg påfølgende år. Styreleder og styremedlemmer i Hytteforeningen velges av årsmøtet for to år av gangen. 

Videre velger årsmøtet revisor og 3-5 medlemmer til valgkomite for to år av gangen. Både individuelt og kollektivt innmeldte medlemmer har forslagsrett. Hytteeierforeninger som har meldt inn medlemmer kollektivt skal oppfordres til å komme med forslag til medlemmer av valgkomiteen.

Kun medlemmer individuelt eller kollektivt innmeldte medlemmer som har betalt forfalt kontingent for innværende år har stemmerett. Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt.

§ 6 Kontingent 

Årskontingent fastsettes av årsmøtet og skal betales senest 1. august i regnskapsåret. Regnskapsåret følger kalenderåret. Medlemmer som ikke betaler innen årets utgang blir strøket som medlemmer. Kontingent for kollektivt innmeldte medlemmer innbetales samlet fra vedkommende hytteeierforening.

§ 7 Endringer i vedtektene 

Vedtektene kan kun forandres på det ordinære årsmøtet og da med 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte. Forslag til vedtektsendringer må være sendt til styret innen 1. juni. Styret skal behandle forslagene til vedtektsendringer og sende disse ut sammen med dokumentene til årsmøtet.

§ 8 Oppløsning 

I tilfelle Hytteforeningens oppløsning eller sammenslutning med andre hytteforeninger må minst 2/3 av de stemmeberettigede fremmøtte medlemmer stemme for dette. Medlemmene må orienteres senest 4 uker før årsmøtet eller ekstraordinært møte. I dette møte skal det avgjøres hvorledes mulige aktiva skal disponeres.