Beitostølen Hytteforening

Styremøte 27.2.2023

Til stede: Terje I., Erik B-N., Knut S., Thomas E., Bernhard M., Jan B. og Petter A. K.

Saker

 1. Styremøtereferat av 14.11.2023

Ingen kommentarer

 1. Regnskap 2023 og Balanse pr 31.12.2023

Erik lager utkast til Budsjett 2024 klar til neste møte

Revisjonsberetning er klar

 1. Valdres Hytteforum

Medlemskontingent for BHF i 2022 og 2023 er lagt inn i regnskap for 2023 og faktura fra VHF er mottatt.

Se Jans rapport fra årsmøtet den 15.2.24 sendt ut 28.2.24 med oppdatert informasjon om Visit Valdres, Valdres Næringshage og Valdres Natur

Visit Valdres sin markedsundersøkelse blant deltidsinnbyggerne i de 6 Valdres kommunene ble sendt ut basert på adresseregister tilhørende hytteforeningene. Det er registrert negative reaksjoner på et alt for omfattende spørreskjema, som tok for lang tid å besvare. Dette medførte at flere unnlot å fullføre undesøkelsen..

Det er pr. dato registrert 1300 svar. Snitt opphold pr. år på hytta er 50 døgn. For 66% av hytte-eierne er det helt uaktuelt å leie ut hytta.

BHF må sikre seg tilgang til undersøkelsens sluttrapport. Hvis denne type undersøkelse skal gjennomføres løpende hvert 3. år vil BHF insistere på å kunne bearbeide omfanget og prosessen bedre i forkant.

Petter tar opp med leder av VHF for sikring av full sluttrapport.

 1. Reguleringssaker
  1. Liahaugstølen

Det er ikke kommet noen revidert reguleringsplan fra utbygger. Fortsatt tvist mellom berørte fastboende og stølseiere samt problemstillinger knyttet til mulig ekspropriasjon av vei over hyttetomter. Den lokale hytteforeningen Ole og Hedalen hytteforening (del av HØSK) følger prosessen videre med rapport til BHF.

 1. Aasgarden

Ref. utsendt svar fra Statsforvalterens av 21.2.24

BHF vil ikke forholde seg direkte til utbygger Norske Fjellhytter AS i denne saken. BHF vil avvente svar fra kommunen på hvordan de vil forholde seg til Statsforvalterens avvisning av reguleringen av Aasgarden III. Se punkt om revidert Arealplan KPA.

Videre arbeid overfor kommunen på ny regulering følges opp av de lokale hytteforeningene Stakkstølie Syd og Aasgarden I og II.

 

 

 1. Bjødnabakken

BHF følger opp hvis det i revidert KPA legges opp til mulighet for bygging av solcellepark ovenfor dette hyttefeltet, dvs. i et område definert som over fjellgrensen.

 1. Garli

Foreslått utbygging av dette området ble stoppet av kommunestyret i møte 15.2.24 og vil således ikke være del av revidert KPA.

 1. Størrtjednlie

Dette området er nå en del av Beitostølen sentrum kjerne som medfører 40% BYA og mulighet for blokker med opp til 5 etasjer med garasjeanlegg. BHF vil forsøke under høringene av revidert KPA å få dette feltet samt Aasgarden ut av Sentrum-kjerne (blå grense) og over i Sentrum-område. (rød grene)

 

 1. Økonomisk støtte til juridisk bistand i forbindelse med klagesaker

BHF vil prinsipielt ikke automatisk gi økonomisk støtte til dekning av

lokale hytteforeningers kostnader til juridisk bistand i forbindelse med høringer på reguleringssaker. Dette må behandles individuelt og først etter en evt. søknad.

Advokatkostnader for Stakkstølie Syd og Aasgarden I og II i forbindelse med Aasgarden III vil beløpe seg til ca. kr 100 000. Dette vil bli søkt dekket av kommunen etter innspill fra Stasaforvalteren og retningslinjer i Forvaltningslovens §36.

 

 1. Revisjon Arealplan 2024.2034

De dokumenter som legger rammene for videre behandling av høringer overfor revidert KPA vil bla. være følgende:

 • KDD: Rettleia romplanlegging av fritidsboliger – September 2022
 • Statsforvalteren i Innlandet: Høring – Øystre Slidre- kommunal planstrategi 2024-2027 av 16.2.24
 • KDD: Arealregnskap i kommuneplan
 • ØSK: Økonomiplan 2024-2027 av 23.11.23
 • ØSK: Kommuneplanen sin Samfunnsdel 2020-2032
 • Statsforvalteren i Innlandet- Klagesak Aasgarden av 21.2.24

 

BHF planlegger å sende et høringsnotat når revidert KPA legges ut, og vil vurdere å bruke juridisk bistand for å sikre best mulig beskrivelse av forhold knyttet til sentrumsgrenser, fortetnings-strategi i eksisterende hyttefelt, krav om tilstrekkelig VVA-kapasitet og -kvalitet klar før utbygging av nye felt, samt byggeskikk og nødvendig infrastruktur knyttet til veier og skitraseer.

Bernhard vil lage utkast til et notat som skal beskrive hva vi ønsker å legge inn i høringen samt være retningslinjer/briefing for juridisk bistand.

Notatet vil også ta utgangspunkt i det som måtte komme frem etter møtet med Hyttelaga (HØSK) og kommunedirektøren/ordfører som planlegges i nær fremtid samt BHF’s eget dialogmøte med de politiske ledere.

Notatet utarbeides i god tid før neste styremøte 8.4.24, slik at vi kan forberede BHF sin høringsuttalelse innen fristen, som forventes å bli innen uke 19.

 1. Plan for dialogmøte med de politiske partier og BHF

BHF inviterer de politiske partiledere til dialogmøte som skal gjennomføres i løpet av 1 dag med 1 time pr parti: A, SP, H og SV/V. Møtet skal være åpent uten formell agenda.

Petter avklarer først møteplan for Hyttelaga (HØSK), som er del av det halvårlige møtet knyttet til samarbeidsavtalen mellom ØSK og HØSK.

Det jobbes nå blant de store hytteforeningene tilknyttet HØSK med en agenda for møtet med HØSK. Utkast til det som vi ønsker å ta opp er følgende: Dette er foreløpig ikke sendt ut til kommunen pr. dato.

 • Når vil revidert KPA, justert for de vedtak som ble gjort i kommunestyret 15.2,24 bli sendt ut til høring
 • Når vil høringsfristen bli satt (dato)
 • Hvordan vil revidert KPA og videre behandling ta hensyn til Statsforvalterens brev om «Høyring» av 16.2.24
 • Hvordan vil kommunen ta hensyn til nasjonale og regionale føringer knyttet til naturvern som bla. vern av rødliste arter og myr
 • Hvordan vil videre prosess være for utbygging/regulering av Aasgarden III, basert på Statsforvalterens «Klage-avgjørelse» i brev av 21.2.24.
 • Hvilke føringer får videre prosess for Aasgarden III innvirkning på rammen for regulering av fremtidig Størrtjednlie
 • Hva skjer videre med prosessen rundt regulering av Liahaugstølen
 • Hva skjer med parkeringsbygg i Beitostølen sentrum
 • Kan forslag til Fjellgrense (bedre benevnelse enn Utbyggingsgrense) bli presentert tydelig i et eget kart. Fint hvis dette kan sendes oss separat for videre presentasjon, og ikke bare som referanse til en karthenvisning på kartdatabasen for kommune.

 

 1. Samarbeidsavtale med Arves Vaktmesterservice AS (AV)

Informasjon om rabatt på 10% for alle medlemmer på AVs tjenester samt AVs brosjyre er sendt ut til alle medlemmer i BHF. Når et medlem av BHF henvender seg til AV er det tilstrekkelig å henvise til at de er medlem i BHF for å kunne oppnå rabatt. Det kreves ikke noe formelt medlemsbevis.

AV inviteres til BHFs sitt årsmøte med mulighet for å sette opp en informasjonsstand i møtelokalene hvor de kan møte de medlemmer som ønsker mer oppdatert informasjon om tjenestene og priser.

Utkastet til en felles markedsundersøkelse utsettes inntil vi ser hva vi får ut av Visit Valdres sin markedsundersøkelse.

AV gir mulighet for kontakt med deres 1000 registreete kunder hvorav mange må være potensielle medlemmer til BHF.

 

 

 1. BHF – Hyttepolitisk program

Utkast til oppdatert dokument er sendt ut for videre behandling i styret.

Målsetningen er å kunne tydeliggjøre hva vi står for som hytteforening overfor potensiell medlemmer, og politikere.

Målgruppen for dokumentet vil derfor være kommunepolitikere, media, spesielt Valdres avisa samt nye medlemmer.

Samtidig ønsker vi å aktivere de lokale styrene i tilknyttede hytteforeninger under BHF for økt bevisstgjøring om hvem BHF er.  

Alle styremedlemmer bes gå grundig gjennom teksten og komme med kommentarer og korreksjoner til Petter innen 11.3.24.

Petter lager et revidert notat som sendes alle medlemmer/kontaktpersoner.

Målet er behandling og tilbakemelding fra styrene og enkeltmedlemmer slik at vi kan presentere et endelig Hyttepolitisk program på årsmøtet.

 

 1. Årsmøte 3.8.2024

Møterom Radisson hotell kl. 1700 bestilt.

Utsendelse av Innkalling og Årsberetning gjøres klarert til neste styremøte 8.4.24

 

 1. Lupiner

Plan for fjerning av lupiner i hytteområder og veikanter vil bli fulgt opp av kommunen

 

 • Valdres kommunale renovasjon

VKR sin plan for kildesortering er sendt ut til orientering. BHF vil ikke ha behov for videre kommentarer.