Beitostølen Hytteforening

Styremøte 19.9.2023 – Møtereferat

                                                          

1          Medlemsregister pr 19.9.23

Det er registrert 639 medlemmer; 497 kollektive og 142 individuelle

 

2          Nestleder i styret

Jab Bjerk valgt som nestleder i BHF                                                                                    

Jan møter når nødvendig som vara for Petter Knudsen i styret i Valdres Hytteforum

 

3          Brøyteavtaler

Det er to operatører som driver brøyting og vegvedlikehold på Beitostølen.

Beitostølen Maskin & Transport og Beitostølen Anlegg. De enkelte lokale

hytteforeninger har avtaler med operatør. Avtalene er ulike i omfang og kostnad

for hyttene grunnet: ulik vegeierskap, brøyteforhold, deponering av snø,

snøfokk-forhold og parkeringsplassforhold.

BHF ønsker ikke å fungere som koordinator overfor hytteforeningene lokalt.

 

4          Reguleringssaker i prosess

 1. A) Aasgarden III

Utbyggers plan ble godkjent i Formannskapet 24.8 og i Kommunestyret 7.9 (11 mot 7 stemmer). Klage på vedtaket i KS utarbeides av styrene i Sameiet Aasgarden Byggetrinn I og II og Stakkstølie Syd Hytteforening  og sendes kommunen med kopi til Statsforvalter og Innlandet Fylkeskommune.

Konflikten omfatter bla:

 • Manglende eksisterende renseanleggskapasitet påpekt av Statsforvalter
 • Manglende revidering av konsesjon for vannkapasitet fra Olevatn
 • Ikke avklart strategi og definisjon for Fortettingsnivå fremover – BYA 40%
 • Ikke ferdig revisjon av Arealplan- plan i beste fall høsten 2024
 • Upresis reguleringsplan for felt BA1 Hytter vs. BA2 Leiligheter/blokker
 • Motsats til kommunens visjon om Rein naturglede
 • Ikke avklar kostnadsfordeling og byggetid for skibru over Fv 51
 • Ikke avklart transportkapasitet og vegbredde inn til anlegget
 1. Liahaugstølen

Ole og Hedalen hytteforening kjører høringsprosessen mot kommunen.

Saken er foreløpig ikke fremmet for Formannskapet

Konflikt omfatter bla:

 • Omregulering av eksisterende reguleringsplan for H1 – BYA over 25%
 • Strid rundt veitraseer og løyper over private hyttetomter
 • Strid rundt lokale beitedriftsenheter
 • Strid rundt naturmangfold og myrområder
 • Store habilitetskonflikter mot beslutningstakere i FS og KS
 • Uavklart utbyggingsgrense (les fjellgrense)
 • Motsats til kommunens visjon om Rein naturglede
 • Andre reguleringsplaner for utbygging av hytter

Logistikkhuset/parkeringshus opprinnelig tegnet inn nedenfor Sparbutikken

er nå trolig planlagt ovenfor skiheisen

En rekke planer for hyttefelt på Beitostølen er på tegnebrettet men ikke

konkretisert i reguleringsplaner.

Styret bør skaffe seg oppdatert oversikt slik at vi er bedre forberedt vedr.

revisjon Arealplan.

Oppdatering av byggeplaner (ref. Strørrtjenlie og Skjenhauglie og andre)

og tas opp på neste styremøte                                                        

 

5          Valdres Hytteforum

Petter Knudsen deltok på styremøte i VH 19.9.

Utkast til revisjon Vedtekter for VH sendes styret separat.

Dette kommer opp på VH’s årsmøte 23.2.2024.

Jan Bjerk stiller som vara for Petter Knudsen til styret i VH. VH har 3 møter i året.

Neste møte 21.11.23.

VH sender faktura til BHF om medlemskontingent for 2023 med kr 3.- pr medlem i

BHF pr 1.1.2023.

Saker som styreleder i VH jobber med overfor Valdresrådet og Visit Valdres er bla:

 • Avklaring om videre utvikling og drift av informasjons-APP’en Mitt Valdres
 • Regionrådets vurdering av analysen til Menon Economics om Deltidsinnbyggerens betydning for Valdreskommunen

(se presentasjon på BHF’s årsmøte 2022)

 • Kommunale utfordringer vedr. kapasitet på renseanlegg
 • Samarbeid med Fjellgrensenettverket om en felles definisjon og avklaring av fjellgrenser for Valdreskommunene.
 • Hvordan skape en mer konstruktiv dialog mellom kommunale beslutningstakere

og deltidsinnbyggerne representert gjennom hytteforeningene.

 

7          Møte med de 15 hyttelaga i kommunen med ordfører og kommunedirektør

BHF ved Petter Knudsen er koordinator overfor Øystre Slidre kommune

Petter tar kontakt med Franz Nilsen, som er styreleder i Javnlie Hytteforening,    

for å fremme en konkret agenda til møtet.

Petter og Jan deltar på møtet som settes opp av kommunedirektøren primo november.

Mulige saker som bør fremmes overfor kommunen:

 • Plan for økt kapasitet renseanlegg for å unngå forurensing
 • Tilgang og plan for to vannkilder – dvs. tillegg til Olevatn
 • Beredskapsplan og nedstengingsplan for hva som skjer ved evt. vannmangel og utslipp over tillatt grense
 • Revisjon arealplan- hvordan skal hytteforeningen kobles opp i prosessen
 • Avklaring av fjellgrenser (utbyggingsgrense for boliger og hytter)
 • Markedsundersøkelse av deltidsinnbyggere i kommunen – personvernproblemer

med adresser

 • Forståelse av visjonen om Rein naturglede – har den i det hele tatt noe verdi

 

8          Dialogmøte med politikere i kommunestyret

BHF inviterer til dialogmøte med AP, SP, H, SV og V under vinterferien 2024

Petter Knudsen og Erik Borch-Nielsen deltar fra BHF                                                                                                   

9          Facebook og WWW                                                                                                

Terje Inglingstad overtar ansvaret for vår hjemmeside og prosess for innlegging av dokumenter.

 

10        Saker til diskusjon på styremøtet 14.11.23

Styret ønsket å legge opp til en diskusjon rundt følgende saker for videre

prosess gjennom våren 2024.

            I           Deltidsinnbyggernes rettsvern                                                                   

Bernhard Melbye innleder rundt dette temaet med oversikt over hvordan vi som deltidsinnbyggere og hytteforening kan og bør forholde oss videre til ulike reguleringssaker og arealplaner overfor kommunen og statsforvalteren.

Saker som bla:

 • Innsynsrett
 • Naboklagerett
 • Høringsrett etter formannskap og kommunestyre
 • Statsforvalterens instruksjonsrett overfor kommunevedtak
 • Kommunens informasjonsplikt
 • Hytteforeningens rett til å få tilsendt relevant informasjon ved. relevante reguleringssaker i sitt område
 • Habilitetsutfordringer i beslutningsprosesser

 

II          BHF Quo vadis – Hvor går vi videre med hytteforeningen?                      

 • Hvordan skal vi selge oss (BHF) inn overfor nye deltidsinnbyggere

Hvorfor bør man være medlem av BHF/den lokale hytteforeningen

 • Hvordan kan vi være pådriver og fødselshjelp for oppstart av lokale hytteforeninger under BHF paraplyen
 • Hvordan kan vi utbedre kommunikasjonen med administrasjon og

politikere slik at vi ikke bare oppleves som «klageorgan»

 • Hvordan få til en medlemsundersøkelse blant deltidsinnbyggerne

 

11        Møteplan

Neste styremøte blir 14.11.23 kl. 1900

 

 

 

Petter A. Knudsen