Vi har derfor sendt følgende brev til Øystre Slidre Kommune, Oppland Fylkeskommune og Statens Vegvesen:

 

Både på årsmøtet og et etterfølgende styremøte i Beitostølen Vel har det vært fokus på trafikksikkerhet i Beitostølenområdet. Vi vil derfor gjerne gi et innspill som vi håper kommunen kan ta med seg i det videre arbeid, evt over fylkeskommunen og Statens Vegvesen i den grad saken hører hjemme på deres bord.

Innledningsvis vil vi gjerne uttrykke tilfredshet med asfalteringen av sykkel- og gangvei fra Beitostølen til Garli. Det har så langt vi kan se redusert antall syklister og rulleskiløpere i vegbanen, og dermed bidratt til en tryggere trafikksituasjon. Vi ønsker fortsatt å arbeide for en reduksjon av maks lovlig hastighet på strekningen fra 80 til 60 km/timen, og ber om kommunens støtte og bistand her. Antall hytter som kjører ut i FV 51 øker stadig etter hvert som hytter på nedsiden av veien ferdigstilles.

Selv om forholdene er blitt noe bedre som følge av asfalteringen, er det imidlertid to forhold vi gjerne vil peke på:

– krysset FV51 og Stakkstølievegen er farlig, og det har vært en del mindre uhell og skader her. Utkjøringen er bratt og uoversiktlig, og spesielt vinterstid kan det det skje alvorlige skader.
Vi håper kommunen kan bidra til å redusere risikoen her.

– den nyasfalterte gangveien er stort sett godt merket, men utenfor Peppes Pizza i sentrum kan det nok være vanskelig å se merkingen av gang-/sykkelveien. Det resulterer i at biler parkerer i gang-/sykkelvegen. I en situasjon med et litt uoversiktlig trafikkbilde kan syklister og rullekskiløpere kunne få et ublidt møte med biler parkert i gangvegen. Risikoen her må kunne reduseres med bedre merking. Vi håper kommunen kan bidra til redusert ulykkesrisiko her også.

Vi håper at vi gjennom disse innspill og synspunkter kan bidra til en tryggest mulig trafikkavvikling i Beitostølenområdet, både for bilister, fotgjengere, syklister og rulleskiløpere.

Med vennlig hilsen,
For Beitostølen Vel

Erik Garaas
Styreleder